You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Aan het laden...

Logopedie

logopedie Harelbeke

Wat is logopedie

Logopedie is een paramedisch beroep dat zich algemeen bezighoudt met de behandeling in van spraak-, slik- en taaltherapie.
Het woord 'logopedie' is samengesteld uit de Griekse woorden "logos" en "paidein". "Logos" staat voor "gesproken woord" en "paidein" staat voor "opvoeden". Logopedie betekent dus 'opvoeden tot het gesproken woord'. Vroeger gebruikte men hiervoor af en toe de term 'spraakleraar'.
Logopedie wil ook zeggen: hulpverlening bij stoornissen en beperkingen in de communicatie. Communicatie is heel wat meer dan enkel praten. Communicatie omvat taal, lezen en schrijven, gebaren, spraakafzien en ondersteunde communicatiesystemen.
Een logopedist werkt in vele gevallen samen met andere deskundigen: een arts, een tandarts, een leerkracht, een psycholoog of een andere paramedicus.
Het is mogelijk dat een stoornis in de communicatie positief beïnvloed kan worden door bijvoorbeeld een medische, een tandheelkundige, een psychologische of een andere behandeling. Juist omwille van deze reden is een vlotte samenwerking met andere deskundigen onontbeerlijk.

Wat behandelt een logopedist(e)?

Bij kinderen richt logopedie zich vooral op leerstoornissen, articulatiestoornissen en taalstoornissen. Bij volwassenen komen we vooral in aanraking met stoornissen zoals afasie, dysarthrie, dysfagie en andere taal- en spraakstoornissen.

Bij articulatiestoornissen worden spraakklanken niet of verkeerd uitgesproken worden. Het komt soms zelfs voor dat meerdere klanken weggelaten, vervangen of vervormd. We spreken dan van een meervoudige articulatiestoornis. Wanneer uw kind bijvoorbeeld de “S” niet goed kan uitspreken benoemen we dat wel eens als “lispelen”.

Taalontwikkelingsstoornissen: de taalontwikkeling verloopt volgens een bepaald patroon (de verschillende stadia van de taalontwikkeling). Bij een aantal kinderen kent deze ontwikkeling een vertraagd of een afwijkend verloop. De stoornis kan zowel de ontwikkeling van de taalvorm (verbuigingen en vervoegingen en de zinsbouw), de taalinhoud (woordenschat) als het taalgebruik treffen.
Neurologische taalstoornissen: afasie is een verworven taalstoornis (na een beroerte of een trauma). Iemand met afasie verliest door een hersenletsel zijn vermogen om taal te begrijpen en/of te gebruiken. Ook het lezen en schrijven kunnen aangetast zijn.

Bij leerstoornissen kunnen we spreken van:

  • een leesstoornis (dyslexie): het omzetten van schrijftaal naar spraak is gestoord
  • een schrijfstoornis (dysorthografie): het omzetten van de gesproken taal in geschreven taal verloopt moeilijk
  • een rekenstoornis (dyscalculie): een achterstand voor specifieke rekenvaardigheden

Waarom is logopedie nodig?

Communicatie heeft de laatste decennia meer en meer aan belang gewonnen. Het is essentieel in de overdracht van informatie, het is namelijk via communicatie en taal dat we elkaar begrijpen en met anderen kunnen samenleven.
Om te leren lezen, schrijven en rekenen is net onze taal zo belangrijk. Communicatie- en taalstoornissen hebben bijgevolg een negatieve invloed op ons sociaal en emotioneel leven. Logopedie richt zich op de hulpverlening bij communicatiestoornissen en vervult daarom een duidelijke maatschappelijke rol.

Werkwijze logopedie
Stap 1: Aanmelding
De eerste stap is de aanmelding. Dit kan op eigen initiatief of na doorverwijzing van de school, het CLB, de huisarts, specialist (geneesheer-specialist, orthodontist, NKO-arts),... De aanmelding kan via telefoon of email.
Stap 2: Verkennend gesprek - onderzoek - adviesgesprek
Tijdens een verkennend gesprek wordt de vraag van de patiënt besproken. Hierbij wordt nagegaan of er nood is aan logopedische therapie. Indien er recht is op terugbetaling, dient u in eerste instantie langs te gaan bij een geneesheer-specialist om een voorschrift voor onderzoek te verkrijgen.

Met het logopedisch onderzoek proberen we de aard en de ernst van de problematiek in kaart te brengen. De duur van de ondersteuning kan variëren naargelang de aard en de ernst van de stoornis. Het onderzoek wordt altijd afgenomen in de praktijk.

Aansluitend op het onderzoek worden de resultaten besproken. Op basis van de resultaten wordt een individueel behandelplan opgesteld met specifieke doelen.
Indien logopedische ondersteuning geadviseerd wordt, dient u een nieuwe afspraak te maken bij de geneesheer-specialist om een voorschrift voor behandeling te krijgen. Via dit voorschrift kan u een terugbetaling voor de therapiesessies verkrijgen bij uw mutualiteit.
Stap 3: de logopedische therapie
Alle documenten (aanvraagformulier, logopedisch verslag en eventueel gehoortest of IQ test) dienen terug bezorgd te worden aan de logopediste. Wij versturen alles zo snel mogelijk naar de mutualiteit zodat de aanvraag voor terugbetaling opgestart kan worden. Wanneer de mutualiteit de goedkeuring geeft, kunnen we de therapie opstarten. De terugbetaling kan u verkrijgen via de getuigschriften die we u maandelijks bezorgen.
Wat kost logopedie?

Meer info over de tarieven van logopedie vindt u hier: tarieven logopedie.